(Jg. 50), Anita Albus, Ideallandschaft des Isabellaspinners

(Jg. 50): Valérie Wagner, Nachtflug 1

(Jg. 49): Hans Sailer, Grizzly et moi

(Jg. 48): Gert Koch, Freiheit II